ΑΦΑΝΤΟΥ ΒΑΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ Δ.Σ. ΤΗΣ 23/6/2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23/6/17
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ
2015
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013